Årsberättelse


Styrelsen för Vittinge Byalag lämnar härmed följande verksamhetsberättelse för 2012


Styrelsen har bestått av:

Kurt R Lindgren Ordförande/Byålderman, Ulla-Britta Andersson sekreterare, Tobias Francis kassör tom 15/4, Janne Berglund kassör from 16/4, Birgitta Eriksson, Ingvar Boman, Mats Carlsson,  Andreas Jansson, Niklas Berglund.

Ersättare:  Lars-Åke Larsson Revisorer: Bengt Löfling och Sara Jansson.

Valberedning: Birgitta Eriksson och Ingvar Boman.

Styrelsemöten: Föreningen har genomfört 11 protokollförda möten.

Medlemmar: Medlemsantalet har under året varit 107 familjer.

Föreningens ekonomi: Byalagets ekonomi redovisas i särskild handling. (Bil.1)

Följande aktiviteter har genomförts:

Äggletning i parken

Konsert i Kyrkan 24 april med Uppsala Kammarsolisterna.

Valborgsmässofirande den 31 april  med tal av Kina Björklund och sång av Kyrkokören.

Nationaldagsfirande den 6 juni med tal av Kjell Rudel. Programledare: Kurt R Lindgren

Teater med Nora Bella i parken.

Julgransplundring i Församlingshemmet.

Hemsidan har fått ett nytt innehåll och uppdateras med bild och text av Mats Carlsson.

Sala Sparbank. Under tidiga våren fick ordförande tillika Byåldermannen plötsligt för sig att ansöka om ett ekonomiskt bidrag ur sparbanksmiljonen till gagn för arbetet med Parkens dansbana. Förvåningen blev betydande, då det i augusti kom ett telefonsamtal från banken med gratulationer till att Sala Sparbank beviljat Vittinge Byalag ett bidrag om 40 000 kr i enlighet med ansökan.

Partimöten. I november inbjöds kommunledningen till samtal med Byalagets styrelse. Kom gjorde kommunalrådet Marie Willén, ordf. för Hebygårdar Gösta Persson, kommunchefen Peter Lund, tjänstemannen för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Lisa Bodinger och ledamoten av miljö- och samhällsbyggnadsberedningen Kjell Söderberg. Alla bjöds på gott att äta, varsin julklapp, något som ordförande stod för. Men viktigast av allt var väl förberedda samtal kring bostadsbyggande och befolkningstillväxt. Samtalstonen var varm och respektfull, men något löfte om nya bostadsbyggnationer under 2013 ville ingen ge. Detta ledde till att styrelsen beslöt att bjuda in partierna till samtal efter nyåret. Den ekonomiska situationen för Heby kommun är så allvarlig att upplysningskampanjen inte kan avskrivas.

Tenabadet är ett av Upplands populäraste friluftsbad, som sommartid besöks av tusentals människor från hela nordvästra Uppland och Uppsala. Badet är idag ett s.k. ”smultronställe” och vårdas i ett gemensamt samarbete mellan Upplandsstiftelsen och Heby kommun. Det innebär bl.a. särskild marknadsföring av turistnäringen i Uppsala län och skötsel av den unikt fjärilsrika omgivningen, som idag sköts som för ”länge sen”. Vittinge Byalag sköter badet med ett mindre ekonomiskt stöd från kommunen. Tenabadet har utrustats med flytbrygga. Kiosk och omklädningslokal har elektrfierats med belysning, frys och kylskåp.

Vittingeparken, som numera är Byalagets egendom, är inte bara en tillgång för Vittinge, utan även en fest- och underhållningsplats för ett område som sträcker sig från Uppsala längs väg 72 ända fram till Sala i väster.

Vittingeparken tillkom 1936 inom ramen för Vittinge Folkets Park och Husförening. Parken har genom de senaste årens ideella insatser försetts med nytt och större dansgolv. Den gamla scenen har ersatts med en ny, stor och modern scen som rymmer även stora orkestrar eller teateruppsättningar. Där finns nu även omklädningsrum för män respektive kvinnor, dusch, kök, förråd och ett mötesrum för 20 personer. Detta har åstadkommits genom gåvor från befolkningen och ideellt arbete. Parken har varit uthyrd vid 6 tillfällen.

Bröllopet. Det största bröllopet i socknens och sannolikt kommunens historia ägde rum i Vittinge parken den 7 juli. Av 400 inbjudna kom nästan 300 gäster, varav ca 200 senegaleser från Västafrika. Enastående färgprakt, två orkestrar och mat i ofantliga mängder. Vigselförrättare var Byalagets ordförande tillika Byålderman, K R Lindgren. Det var detta bröllop som var grunden för att parkens dansbana blev utrustat med tak så snabbt. Hjälpsamma senegaleser strömmade till och jobbade flitigt tills taket stod klart.

Cykelvägen. Denna fråga har uppmärksammats av Byalagets ordförande direkt till ansvarigt kommunalråd och ansvarig tjänsteman vid Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen vid ett flertal tillfällen under 2012. Dessutom har Mats Carlsson och ordförande under senhösten grundligt redovisat förhållandet för Sala Allehanda, som skrev en bra artikel i ämnet. Reporten fick genomföra en resa på den redan befintliga körvägen mellan Morgongåva centrum och skjutbanan i Vittinge och därefter se den en kilometer långa del som behöver byggas innan cykelvägen ansluter till G:la landsvägen. Arbetet med cykelvägen fortsätter.

Ansökan till länstyrelsen om ekonomiskt stöd för arbeten vid Vittingeparken har författats och inlämnats.

Mediapubliceringen har varit stor med anledning av Byalagets aktiviteter.

Övrigt:

Blommor har planterats i krukor intill centala busshållsplatsen och gräsklippning på grönytorna på lekplatsen vid Vikingavägen.

Hastighetskontroller har genomförts  på riksvägen.

Styrelsen vill framföra ett stort tack till alla sponsorer och till alla som medverkat i föreningens arbete.

Vittinge i mars 2013.


Ulla-Britta Andersson, sekr.Kurt R Lindgren, ordf./byålderman
EKONOMIRAPPORT för året 2012.Antalet in- och utposter har utgjorts av 132 verifikationer.


Byalaget har ett konto, Silverkontot, vid Sala Sparbank (Bankgiro) samt konto vid Nordea (Plusgiro).

Byalaget har dessutom 27 fondandelar i Morgongåvamacken till ett värde av totalt 13500 kr.


Året har präglats av omfattande kostnader som i första hand är förenade med byggnationen i parken, medan inkomsterna bestått i kommunala och övriga bidrag samt medlemsavgifter.


Årets resultat har därför slutat negativt med 4538 kr.

Byalagets tillgångar, som vid årets början uppgick till 58830 kr hade vid årets slut minskat till 54292 kr.


Vittinge 2013-03-10
Janne Berglund

Kassör

Inför Vittinge Byalags Årsmöte 25 mars 2013 i Byalagets lokal på Västbergavägen 3D,  Vittinge


VARMT VÄLKOMNA!

Dagordning vid årsmöte 2013-03-25


§ 1. Bystämman öppnas.
§ 2. Upprop/anteckning av närvarande.
§ 3. Årsmötets stadgeenliga utlysning.
§ 4. Fastställande av dagordning.
§ 5. Val av årsmötesordförande och årsmötessekreterare.
§ 6. Val av två justerare, tillika rösträknare.
§ 7. Fastställande av plats och datum för protokolljustering.
§ 8. Verksamhetsberättelse för 2012.
§ 9. Ekonomisk redovisning för 2012.
§ 10. Revisionsberättelse.
§ 11. Fråga om ansvarsfrihet.
§ 12. Medlemsavgiften 2013.
§ 13. Arbetsplan för 2013.
§ 14. Fastställande av budget för 2013.
§ 15. Val av Byålderman och ordf. för Vittinge Byalag.
§ 16. Val av styrelseledamöter.
§ 17. Val av revisorer.
§ 18. Val av valberedning.
§ 19. Behandling av till Bystämman inkomna motioner.
§ 20. Övriga frågor.
§ 21. Årsstämman avslutas.