Vittinge byalag arbetar för att förmå Heby kommun och Trafikverket att inkludera den korta extra sträckan mellan Gamla Landsvägen i Vittinge och skjutbanan för att få en komplett cykelväg Vittinge- Morgongåva-Heby.

I nuläget ingår endast sträckan Morgongåva-Heby i förstudien. Hjälp oss att förmå kommunen och Trafikverket att tänka om!

Trafikverkets förstudie hittas på:

http://www.trafikverket.se/PageFiles/63896/Forstudie_vag72_Heby-Morgongava_forslagshandling.pdf

Vittinge byalag har nu gett sina synpunkter i ett remissvar till Trafikverket och Heby kommun enligt nedan.


Senaste nytt:

Kommunstyrelsen i Heby kommun beslutade vid mötet måndag 6/3, 2012:

  1. Heby kommun förordar att gång- och cykelvägen mellan Heby och Morgongåva förläggs enligt förstudiens alternativ SÖDER om rv 72.

  2. Kommunen framhåller det starka sambandet mellan alla orter längs rv 72 och att nästa etapp mellan Morgongåva  och Vittinge utreds, snarast kompletteras med och genomförs i direkt anslutning till det nu aktuella projektet.

Bakgrunden är dels att Trafikverket som självständig myndighet själv bestämmer vad som ska byggas med deras budget. Men också att inga byggnationer påbörjas före 2014 och att det därför finns rimlig tid att tilläggsutreda den korta sträckningen (1 100 meter) mellan Morgongåva  och Vittinge.

Det förtjänar också att påpeka att på Trafikverkets gång- och cykelvägslista finns ett stort antal projekt inom Uppsala län. Alla dessa ska vara genomförda senast 2021. Vittingeprojektet ligger förhållandevis högt på denna lista.


OBS: Handläggare på Trafikverket är Markus Persson Marcus.persson@trafikverket.se och Åsa Eriksson asa.a.eriksson@trafikverket.se
FÖRSTUDIE

GC-väg Heby- Morgongåva, väg 72

Heby kommun, Uppsala län förslagshandling 2011-12-22. Objekt: 106948

Synpunkter från Vittinge byalag

Samhällena Heby, Morgongåva och Vittinge ligger efter väg 72 i västra Uppland och är i allt väsentligt sammanflätat som en gemensam bygd. Speciellt Morgongåva och Vittinge hör intimt samman i en socken och församling. De bosatta i Morgongåva liksom i Vittinge ser Heby som centralort, med högstadieskola, vårdcentral och apotek. Men Morgongåva är i stort självförsörjande med avseende på olika former av service som beskrivs nedan.

För Vittinge är Heby centralort – som ovan sagts - för den service som nämns ovan, men det viktigaste samhället för Vittinge är Morgongåva, eftersom Vittinge saknar service med undantag för förskola, klass 1-6 grundskola och bibliotek. I Morgongåva finns en ICA affär för dagligvaror med möjlighet att köpa receptfria läkemedel och att kvittera ut kontanta bankmedel. I Morgongåva finns vidare Karlssons Varuhus, som mest påminner om ett större varuhus som Rusta eller Ö o B. Där finns även ombud för Schenker och DHL, bibliotek, frisör, lunchrestaurang, mångsidig kiosk med spelbutik, sporthall, distriktssköterska och BVC. I Morgongåva finns veterinär för hela kommunen och äldreomsorg i form av Rungården. För sådan service besöker Vittingeborna Morgongåva oftare än Heby. I Morgongåva finns också den närmsta tågstationen för pendeltrafik mellan Uppsala och Sala.

Önskemål om en cykelväg mellan Vittinge och Morgongåva har varit aktuellt under decennier och företrädare för Heby kommun har tidigare rangordnat denna med högsta prioritet.

När rubricerad förstudie presenterades tog Vittingeborna det för givet att även den korta sträcka mellan Vittinge och Morgongåva som behövs skulle ingå i projektet. Så verkar dock inte vara fallet och Vittinge byalag vill med detta remissyttrande visa på nödvändigheten att denna sträcka skall ingå i rubricerat objekt.

Nedanstående punkter refererar till motsvarande punkter i förstudien:


2. Bakgrund

2.1 Brister och problem
Det som sägs om Heby och Morgongåva gäller i högsta grad även Vittinge. 2.3 Tidigare utredningar och beslut
Följande beslutades av Heby kommunstyrelse för 10 (tio) år sedan


Ks § 170 Dnr 119/2002 312.

Principbeslut om prioritering av investeringar i gång- och cykelvägar. Kommunstyrelsens beslut


Angelägenhetsgrad skall värderas utifrån principen att åtgärder i första hand behövs vid vägar som använda för barns dagliga förflyttning till skola/förskola och i andra hand till fritidsverksamhet samt att andra behov beaktas efter dessa.

Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta samarbeta med föreningar och andra intressenter för finna eventuella möjligheter att gemensamt bygga gång- och cykelvägen mellan Morgongåva och Vittinge.Frivilliga krafter i Vittinge och Morgongåva gjorde en utstakning av de 1100-1200 meter Gc-väg som behöver nyläggas för ett flertal år sedan. Markägarna kontaktades och utredningen finns klar hos Heby kommun.

2.4 Geografisk avgränsning

Vittinge byalag anser att utredningen skall utökas att även omfatta de 1100-1200 meter som behövs för att knyta ihop Vittinge och Morgongåva till hela 7 km säker väg för gång och cykling.

3. Befintliga förhållanden

3.1 Markanvändning

Befolkning

I Vittinge bor 490 personer och med närområdet 600 personer, varav många arbetar i Morgongåva. I Vittinge skola finns 70 skolbarn i klasserna 1-6. De har sin gymnastik förlagd till Morgongåva skola.

2

Bebyggelse

Vittinge har det kortaste avståndet till Uppsala och har utmärkt läge för arbetspendling. En Gc.väg mellan Vittinge och Morgongåva skulle öka attraktionsvärdet för inflyttning till och nybyggnation i Vittinge samhälle.

Viktiga målpunkter

Hela Vittinges befolkning måste räknas in som målgrupp för Morgongåva som primär målpunkt.

3.2 Trafik och trafikanter

Biltrafik

Vad gäller väg 72 genom Heby och Morgongåva gäller även Vittinge. Det är Vittinge byalags uppfattning att andelen tung trafik idag är större än de 11% som rådde år 2006.

Kollektivtrafik
Busslinjer UL 848 och 771 trafikerar även Vittinge. Närmaste tågstation för Vittinge är Morgongåva. Oskyddade trafikanter

Vittinge byalag instämmer till fullo med: ”Mellan tätorterna i Heby, Morgongåva och Vittinge, finns behov att ta sig fram per cykel, inte minst för skolbarn. Det är högst olämpligt att cykla eller gå utmed väg 72 på grund av den höga hastigheten och avsaknaden an vägren och belysning.Det är helt enkelt livsfarligt.

3.3 Miljö

Vittinge byalags förslag till Gc-väg mellan Vittinge och Morgongåva är mycket enkel och redovisas i bilaga 1. Gc- vägen löper nära väg 72 och knyter ihop två befintliga lokalvägar, Gamla Landsvägen i Vittinge och Brunkullsvägen, vid skjutbanan mellan Vittinge och Morgongåva. Detta skulle ge en utomordentligt säker och lättcyklad väg. Den idag mycket farligt placerade busshållplatsen på norra sidan väg 72 (saknas vägren att gå på) mellan Brunkullevägen och infarten till Håkansbo skulle få en säker anslutning till Gc-vägen.

Byggnadstekniska förutsättningar

Större delen är flack skogsmark. Ett par kortare avsnitt med mindre höjdformation passeras vid infarten till Håkansbo. En mindre sänka med ett litet vattendrag passeras. Jämfört med förutsättningarna för sträckan Morgongåva-Heby är den sträcka som krävs mellan Vittinge och Morgongåva i alla avseenden enklare att anlägga.

3

4. Funktionsanalys och 5. Projektmål

Vad som sägs med avseende på ”Tillgänglighet, Säkerhet, miljö och hälsa” samt regeringens mål ”Barns möjligheter att på ett säkert sätt använda transportsystemet, och vistas trafikmiljöer ökar” och ”Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras”, måste rimligen även gälla barn och vuxna i Vittinge samhälle.

6. Tänkbara åtgärder och 7. Analys av tänkbara åtgärder

Vittinge Byalag har övervägt sträckningen av cykelväg mellan orterna Morgongåva och Heby.

Visserligen har vi studerat Trafikverkets mer fackmässiga redovisning, men vi har som presumtiva cyklister varit angelägna om att finna det alternativ som vi själva känner för, tror på och vill rekommendera. Vi har därför kört sträckan Morgongåva – Heby några gånger och studerat terräng och omgivningar. Vi har funnit att både Morgongåva huvuddel och centrum och Heby huvuddel och centrum ligger norr om väg 72. Vi har vidare funnit att området söder om väg 72 är skogrikt, utan passage av byggnader eller ”civilisation” och psykologiskt isolerat från bygden i övrigt. Det norra området däremot innebär en resa genom öppna landskap, förbipassage av ett flertal gårdar och små lokala vägar, som tillsammans skapar en ”trivsam miljö”. Det är en vacker dragning och man känner med andra ord en sorts närhet till bygden, som man gärna vill vara en del av. Det är väl inte heller orimligt att tro att denna del är något mer lättbygd än ett alternativ söder med sina omfattande skogspartier. Av- och påfarter finner vi någorlunda jämbördiga i de olika alternativen i teknisk mening. Men både start och avslutning sker rimligt centralt i norr, men lite avsides vid avslutet i Heby i det södra alternativet. Att skolan i Morgongåva ligger ”söder” menar vi saknar relevans. Det är inte därifrån som elever startar sin resa till högstadiet i Heby. Det är från hemmet. Vi menar dessutom att en ridväg mellan orterna talar mycket för ett norralternativ.

Det är måhända inte den byggnadstekniskt sett mest välunderbyggda argumenteringen vi framför här. Det är så mycket mer en psykologisk attityd, som vi finner betydelsefull.
Det är därför sammantaget Vittinge Byalags enstämmiga rekommendation, att en cykelväg Morgongåva – Heby bör följa ett norralternativ, alternativ 1.

7.3 Kostnader

Vid informationsmötet i Morgongåva där Trafikverket och Heby kommun medverkade antydde Heby kommuns företrädare att sträckan Vittinge-Morgongåva skulle hanteras som ett separat projekt eftersom den extra kostnaden kunde äventyra hela projektet.

Vittinge byalag konstaterar att skillnaden i uppskattad kostnad mellan alternativ 1 och alternativ 2, en miljon kronor, i förstudien betecknas som något dyrare och att alternativ 2, det dyrare alternativet, inte avfärdas av kostnadsskäl.

4

Det är Vittinge byalags välgrundade uppfattning att kostnaden per löpmeter för den behövda sträckan på 1100- 1200 meter för att möjliggöra Gc-vägen Vittinge-Morgongåva blir c:a 30% lägre per löpmeter än mellan Morgongåva och Heby. Detta på grund av anslutningarna i Morgongåva och något besvärligare markförhållanden. Baserat på uppgiften att kostnaden för sträckan Morgongåva-Heby är, beroende på alternativ, beräknad till 4,5–5,5 miljoner kronor uppskattar Vittinge byalag att den extra kostnaden för att inkludera Vittinge-Morgongåva i ett och samma projekt som Morgongåva-Heby skulle ge en merkostnad på mellan 7 och 800 000 kr. Alltså mindre än skillnaden mellan alternativ 1 och 2.

Att då den extra kostnaden för sträckan Vittinge-Morgongåva skulle äventyra hela projektet, som antytts, måste betraktas som orimligt.

9. Samråd

Vittinge byalag har i e-post till Trafikverket inbjudit till ett platsbesök för att studera byalagets förslag. Svar har inte inkommit ännu.

10. Ställningstagande

Vittinge Byalag med mandat för 190 familjer yrkar på att projektet utökas att inkludera hela sträckan Heby- Morgongåva-Vittinge.

Vittinge IK, med mandat för knappt 400 medlemmar, har i en skrivelse till Vittinge byalag daterad den 4 februari 2012 meddelat att idrottsklubben ansluter sig till och ställer sig bakom Vittinge byalags förslag.

Vittinge 2012-02-06


Bilaga: Cykelväg Vittinge-Morgongåva

mats.carlsson@sheab.net, tel. 073 053 1802

 

Cykelvägen

Remissvar från Vittinge Byalag: