Kommunplan 2012 finns på Heby kommuns hemsida.


Direktlänk http://www.heby.se/index.php3?use=publisher&id=4906


Vittinge byalags remissvar, juni 2012, enligt nedan:

 

Heby kommun MARK OCH PLANERINGS kommentar daterad januari 16, 2013:

Ambitionen i översiktsplanens strategier har siktet inställt på ett växande Heby kommun där fler väljer att bosätta sig. Ett invånarantal på 18 000 personer år 2030 ser mark­ och planeringsenheten som orealistiskt, dock har kommunen för avsikt att i det vidare arbetet med översiktsplanen närmare ange vilken befolkningsutveckling planen tar sikte på och på så sätt tydliggöra realistiska utbyggnadsalternativ.

Många av de frågor Vittinge byalag lyfter i sitt yttrande ligger utanför översiktsplanens ramar, varför dessa synpunkter inte föranleder någon ändring i planförslaget.


Med hänvisning till kommunens kommentar kan Vittinge Byalag tyvärr konstatera att Heby kommun, MARK OCH PLANERING, inte har insett, eller förstått, de ekonomiska konsekvenser som de tre scenarierna i förslaget till Kommunplan 2012 ger under åren fram till 2030.