13 november 2012

Cykelvägen Heby – Morgongåva – Vittinge, Trafikverkets Samrådshandling

http://www.trafikverket.se/PageFiles/63896/Forstudie_vag72_Heby-Morgongåva_Samradsredogorelse.pdf

Med hänvisning till de förbryllande citaten i Trafikverkets Samrådsredogörelse har Vittinge byalag tillskrivit Heby kommun och påpekat följande:

Utdrag ur skrivelse 2012-11-13 till Heby kommun:

Först ett citat från det gamla kommunstyrelsebeslut från år 2002, alltså 10 år sedan, eftersom det har betydelse:

"Ks § 170 Dnr 119/2002 312.

Principbeslut om prioritering av investeringar i gång- och cykelvägar. Kommunstyrelsens beslut:

Angelägenhetsgrad skall värderas utifrån principen att åtgärder i första hand behövs vid vägar som använda för barns dagliga förflyttning till skola/förskola och i andra hand till fritidsverksamhet samt att andra behov beaktas efter dessa.

Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta samarbeta med föreningar och andra intressenter för finna eventuella möjligheter att gemensamt bygga gång- och cykelvägen mellan Morgongåva och Vittinge."

Det är detta kommunstyrelsebeslut, ovan, som MW hänvisar till nedan med "om något kunde hanterats annorlunda", som svar på min fråga vid samrådsmötet 2012-01-10 om varför detta tidigare kommunstyrelsebeslutet nu verkat ha ignorerats.

Vidare vid samrådsmötet 2012-01-10 (citat från http://www.trafikverket.se/PageFiles/63896/Forstudie_vag72_Heby-Morgongåva_Samradsredogorelse.pdf )

"En fråga till kommunledningen – kan vi räkna med ert stöd i att försöka få till sträckan till Vittinge?

- Kommunen är givetvis positiv till att bygga även den sträckan om det skulle bli en öppning för det. Men i dagsläget är det inte så mycket kommunen kan göra för att påverka, det är olika objekt nu. Kommunen ska titta noggrannare på hanteringen av ärendet också för att se om något kunde hanterats annorlunda.(MW)"

2012-02-23 skriver Heby kommun Mark och Planering till Trafikverket (citat från http://www.trafikverket.se/PageFiles/63896/Forstudie_vag72_Heby-Morgongåva_Samradsredogorelse.pdf):

”I prioriteringen i den regionala cykelplanen ligger Morgongåva – Vittinge närmast efter Heby – Morgongåva med samma värde enligt värderingsmodellen. Lokala intressen har framfört att Morgongåva – Vittinge bör ingå i den aktuella förstudien, men Mark och planering ser det inte som rimligt. Dock bör det vara en naturlig fortsättning och bör stå näst på tur för utredning.”

2012-03-06 beslutar kommunstyrelsen:

”Heby kommun förordar att gång- och cykelvägen mellan Heby och Morgongåva förläggs enligt förstudiens alternativ SÖDER om rv 72.

Kommunen framhåller det starka sambandet mellan alla orter längs rv 72 och att nästa etapp mellan Morgongåva  och Vittinge utreds, snarast kompletteras med och genomförs i direkt anslutning till det nu aktuella projektet.

Bakgrunden är dels att Trafikverket som självständig myndighet själv bestämmer vad som ska byggas med deras budget. Men också att inga byggnationer påbörjas före 2014 och att det därför finns rimlig tid att tilläggsutreda den korta sträckningen (1 100 meter) mellan Morgongåva  och Vittinge.

Det förtjänar också att påpeka att på Trafikverkets gång- och cykelvägslista finns ett stort antal projekt inom Uppsala län. Alla dessa ska vara genomförda senast 2021. Vittingeprojektet ligger förhållandevis högt på denna lista.”

Men vid den tidpunkten, 2012-03-06, hade redan Heby Mark och Planering, 2012-02-23, skrivit till Trafikverket, som återgivits ovan, att (citat från http://www.trafikverket.se/PageFiles/63896/Forstudie_vag72_Heby-Morgongåva_Samradsredogorelse.pdf):

"Lokala intressen har framfört att Morgongåva – Vittinge bör ingå i den aktuella förstudien, men Mark och planering ser det inte som rimligt".

Kommunstyrelsens skrivning kvarstår: ”…inga byggnationer påbörjas före 2014 och att det därför finns rimlig tid att tilläggsutreda den korta sträckningen (1 100 meter) mellan Morgongåva  och Vittinge” och "…att nästa etapp mellan Morgongåva  och Vittinge utreds, snarast kompletteras med och genomförs i direkt anslutning till det nu aktuella projektet."

Hela år 2013 återstår. Det är dags att agera! Det finns det kommunstyrelsebeslut på. Vittinge Byalag utgår från att kommunstyrelsens beslut från 2012-03-06 gäller och att kommunen agerar därefter.

Vänligen håll oss medborgare i Vittinge och Morgongåva informerade om hur kommunen tänker gå vidare och om hur vi kan hjälpa till. Vi tänker inte ge upp!

Cylelvägen är inte alls den största utmaningen Heby kommun står inför, men ett kraftfullt och rakryggat agerande i detta ärende skulle bidra till att stärka förtroendet för kommunen bland väldigt många ortsbor, något som kommunen mer än väl behöver.